Tin tức

   Đường là chất làm ngọt tự nhiên Cơ thể chúng ta đã tiến hóa qua hàng ngàn năm để xử lý carbohydrate, trong đó đường là một phần của hệ thống trao đổi chất tự nhiên đó. Carbohydrates là nguồn năng lượng ưa thích của cơ thể chúng ta để duy trì chức năng não bình thường, năng lượng cơ...

X

Sản phẩm đường